Generelle vilkår og betingelser

image


§1 Betaling
Betaling af abonnementet foregår via konto overførsel som anført i den faktura der modtages med posten eller e-mail.
Betales abonnementet ikke, fremsendes der 1 påmindelse og 2 rykkere, derefter nedlukkes kundens adgang. Sagen sendes til inkasso og beløbet inddrives. Efterfølgende genåbning koster kr. 250,-. Hovedstolen forrentes i henhold til Rentelovens §3 stk. 1. fra forfaldsdatoen indtil betaling sker.

§1.1 Tilbagebetaling
Kunder har ikke krav på tilbagebetaling eller refusion af forudbetalte abonnementer, ved opsigelse af abonnement eller ved lukning som følge af misligholdt betaling.

§2.0 Fortrolighed
Materiale til og fra kundens elektroniske postkasse er personligt og fortroligt. Tox it er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til kundens elektroniske post. Kun udvalgt personale i Tox it's system-administration har adgang til mail-servere, og disse er afskåret fra at viderekommunikere til andet personale hos Tox it.

§3 Lovbrud
Tox it efterkommer kun myndighedshenvendelser, såfremt disse fremkommer som følge af dommerkendelser.
Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af dansk lovgivning ved sin anvendelse af Internettet. Kunden skal selv påse, at materiale der indlægges på hjemmesider, er lovligt og ikke tilsidesætter tredjemands rettigheder, Tox it's retningslinier og copyrights.

§4 Abonnementet
Abonnementet giver ret til adgang til web/mail-hotel. Kunden har adgang til indholdsprodukter på Tox it's servere i det omfang, at disse ikke kræver særskilt betaling/abonnement.
Abonnementet forudbetales i 12 måneder. Kunden forpligtiger sig automatisk til en ny periode, hvis ikke abonnementet opsiges skriftligt 1 måned før sidste fakturadato på sidst fremsendte faktura. Udover det årlige abonnement til Tox it, opkræver DK-Hostmaster kr. 45,- inkl. moms yderligere pr. domæne pr. år. (gælder kun .dk domæner). Betales dette ikke slettes domænet. Dette gælder ikke første år.
Tox it kan uden angivelse af grund opsige aftalen med en måneds varsel, dette sker skriftligt til kundens kontakt e-mail adresse.

§4.1 Oplysnings pligt
Alle kunder er forpligtiget til at oplyse Tox it om post adresse ændringer elektronisk via email eller telefonisk. Hvis kunder flytter uden at give Tox it's besked, kan vi opkræve gebyr for at finde ny adresse.

§4.2 Betalings frister
Tox it kan tildele individuelle betalingsfrister, som er forskellige fra standardbetingelserne. Udebliver betaling er Tox it berettiget til at nedlukke forbindelsen uden yderligere påkrav. Dette gælder uanset, at kunden har forudbetalt abonnement for en periode, der rækker udover fakturaperioden. Tox it tilskriver rykkergebyrer på kr. 100,- for rykker 1 og kr. 100,- for rykker 2 + renter i henhold til renteloven.

§4.4 Retningslinjer
Tox it fastlægger retningslinjerne for brug af hjemmesider på Tox it's servere. Kunder, der efter Tox it's skøn, tilsidesætter hensynet til de øvrige brugere af Internettet kan risikere, at deres adgang lukkes med øjeblikkelig virkning. Dette gælder ved oplægning af materiale på hjemmesider, indlæg i nyhedsgrupper eller misbrug af mailsystemer. Kunden erhverver i denne forbindelse ikke noget krav på Tox it.

§4.5 Ekstraordinære omkostninger
Kunder, der forårsager Tox it's ekstraordinære omkostninger ved misbrug af mailsystemet til afsendelse eller relay hosting af mail-spam eller anden terror, kan opkræves for de omkostninger dette måtte påføre Tox it.

§5 Bestilling
En bestilling er bindende i minimum 12 måneder, og abonnementet forudbetales ved abonnementets start.

§5.1 Særlige forhold
Der kan som tillæg til disse abonnementsbetingelser gælde særlige abonnement vilkår for særydelser eller tjenester. I så fald skal disse kunne gennemlæses i umiddelbar sammenhæng med produkternes præsentation på vor hjemmeside, og Tox it er forpligtet til ved kundens ordreafgivelse i disse situationer at medsende en trykt kopi af de betingelser, som afviger fra dette abonnementssæt.

§6 3. mands rettigheder og bestilling af .dk domæner
Ved godkendelse af af disse betingelser anmoder jeg/vi Tox it om på mine/vore vegne, at foretage registrering af ibrugtagning af følgende domænenavn under .dk ­domænet.
Samtidigt erklærer jeg/vi ved afsendelse af denne bestilling, at ibrugtagningen af det angivne domænenavn ikke krænker tredjemands rettigheder.

§7 Force majeure
Ved force majeure, som brand, eksplosion, vandskade, røgskade, hærværk, indbrud, tyveri, svigtende strømtilførelse eller lignende forhold udenfor Tox it's kontrol bortfalder Tox it's forpligtigelser så længe forholdet varer. Tox it påtager sig intet ansvar for advokatforbindelser og konsulenter i Danmark eller for forbindelser i udlandet.

---

Eventuelle tvister for både Danske, Norske og Svenske kunder afgøres for danske domstole.
Juli 2007